1397/05/19

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - سپيدرود رشت

18:00

رخداد های بازی

8 حسين ابراهيمي لاکمه سري

محسن يوسفي 45

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن