لیگ سه مرحله پلی آف هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

پیام وحدت خ جنوبی

1400/05/31 20:30

شهداي رزکان کرج

1 - 1

آرتام تبریز

1400/05/31 20:30

لیگ سه مرحله پلی آف هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/06/06 18:30

آرتام تبریز

2 - 3

شهداي رزکان کرج

1400/06/06 18:30

لیگ سه مرحله پلی آف هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 0

پیام وحدت خ جنوبی

1400/06/11 18:00

لیگ سه مرحله پلی آف هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

-

شهداي رزکان کرج

1400/06/16