لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/01 20:30

صنعت ابریشم اصفهان

3 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/02/02 20:30

خليج فارس ميناب

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/02/01 20:15

خلیج فارس ماهشهر

2 - 1

یزد لوله

1400/02/01 20:30

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1 - 1

ایمان سبز شیراز

1400/02/01 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

0 - 3

استقلال شوش

1400/02/10 20:45

فرهنگ رامهرمز

1 - 3

خلیج فارس ماهشهر

1400/02/08 20:45

ون پارس نقش جهان

2 - 1

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/02/08 20:30

یزد لوله

0 - 0

خليج فارس ميناب

1400/02/08 20:30

ایمان سبز شیراز

2 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/02/08 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

یزد لوله

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/02/18 20:30

استقلال شوش

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/02/18 21:00

خليج فارس ميناب

2 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/18 20:30

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/02/17 21:00

صنعت ابریشم اصفهان

0 - 2

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/02/18 20:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

صنعت ابریشم اصفهان

1400/02/24 19:20

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1 - 1

استقلال شوش

1400/02/24 19:20

ایمان سبز شیراز

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/02/24 19:05

سپاهان نوین ايذه

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/02/23 19:20

فرهنگ رامهرمز

1 - 1

یزد لوله

1400/02/23 19:20

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 1

ایمان سبز شیراز

1400/02/30 19:50

یزد لوله

2 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/02/30 19:05

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/02/30 19:25

ون پارس نقش جهان

5 - 2

فرهنگ رامهرمز

1400/02/30 19:20

استقلال شوش

3 - 0

صنعت ابریشم اصفهان

1400/02/30 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/03/05 19:30

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1 - 0

خليج فارس ميناب

1400/03/04 19:25

استقلال شوش

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/05 19:35

صنعت ابریشم اصفهان

1 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1400/03/05 18:00

ایمان سبز شیراز

2 - 2

یزد لوله

1400/03/05 19:15

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/03/11 19:00

خلیج فارس ماهشهر

1 - 1

استقلال شوش

1400/03/12 19:30

فرهنگ رامهرمز

1 - 2

ایمان سبز شیراز

1400/03/11 19:30

ون پارس نقش جهان

1 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/03/11 19:30

یزد لوله

2 - 0

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/03/11 19:20

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/18 19:35

فولاد سپاهان نوين اصفهان

8 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/03/18 19:45

ایمان سبز شیراز

1 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/03/18 19:20

صنعت ابریشم اصفهان

1 - 0

یزد لوله

1400/03/18 19:35

استقلال شوش

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/03/18 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

1 - 0

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/03/24 20:45

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/03/24 20:45

یزد لوله

2 - 0

استقلال شوش

1400/03/24 20:30

ون پارس نقش جهان

4 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/03/24 19:00

خليج فارس ميناب

0 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/03/24 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/07 20:45

سپاهان نوین ايذه

3 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/04/07 20:45

یزد لوله

3 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/07 20:30

ون پارس نقش جهان

2 - 0

خليج فارس ميناب

1400/04/07 20:30

ایمان سبز شیراز

0 - 3

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/04/07 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/04/12 20:50

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/04/12 20:50

فولاد سپاهان نوين اصفهان

3 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/04/12 19:30

خليج فارس ميناب

2 - 1

یزد لوله

1400/04/12 20:30

صنعت ابریشم اصفهان

0 - 1

ایمان سبز شیراز

1400/04/12 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایمان سبز شیراز

1 - 0

استقلال شوش

1400/04/17 20:30

فرهنگ رامهرمز

3 - 2

خليج فارس ميناب

1400/04/17 20:30

سپاهان نوین ايذه

2 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/17 20:30

فولاد سپاهان نوين اصفهان

3 - 1

صنعت ابریشم اصفهان

1400/04/17 20:30

ون پارس نقش جهان

1 - 1

یزد لوله

1400/04/17 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

2 - 2

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/04/22 20:30

خلیج فارس ماهشهر

1 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/04/22 20:30

خليج فارس ميناب

1 - 1

سپاهان نوین ايذه

1400/04/22 20:30

یزد لوله

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/04/22 20:30

صنعت ابریشم اصفهان

0 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/04/22 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد سپاهان نوين اصفهان

4 - 4

خلیج فارس ماهشهر

1400/04/28 20:30

فرهنگ رامهرمز

1 - 3

ون پارس نقش جهان

1400/04/28 20:30

صنعت ابریشم اصفهان

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/28 19:30

ایمان سبز شیراز

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/04/29 20:30

سپاهان نوین ايذه

1 - 0

یزد لوله

1400/04/29 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

استقلال شوش

1400/05/02 20:30

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

صنعت ابریشم اصفهان

1400/05/02 20:30

فرهنگ رامهرمز

0 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/05/03 20:30

خليج فارس ميناب

1 - 2

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/05/03 20:30

یزد لوله

0 - 1

ایمان سبز شیراز

1400/05/03 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوین ايذه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/05/09 20:00

صنعت ابریشم اصفهان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/09 20:00

ایمان سبز شیراز

5 - 3

فرهنگ رامهرمز

1400/05/09 20:30

استقلال شوش

0 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1400/05/09 20:30

فولاد سپاهان نوين اصفهان

2 - 1

یزد لوله

1400/05/09 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1400/05/14 20:00

فرهنگ رامهرمز

1 - 0

فولاد سپاهان نوين اصفهان

1400/05/14 20:00

سپاهان نوین ايذه

0 - 0

ایمان سبز شیراز

1400/05/14 20:00

یزد لوله

1 - 2

صنعت ابریشم اصفهان

1400/05/14 20:00

خليج فارس ميناب

2 - 2

استقلال شوش

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابریشم اصفهان

2 - 4

فرهنگ رامهرمز

1400/05/19 20:00

استقلال شوش

1 - 0

یزد لوله

1400/05/19 20:00

فولاد سپاهان نوين اصفهان

3 - 0

سپاهان نوین ايذه

1400/05/19 20:00

ایمان سبز شیراز

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/05/19 20:00

خلیج فارس ماهشهر

3 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/19 20:00