لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/02/01 20:30

پیام وحدت خ جنوبی

3 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/02/02 20:30

دماوند آمل

0 - 3

جوان نوین ساری

1400/02/01 20:30

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 0

پاراگ تهران

1400/02/02 20:30

پیشگامان فنون پارس

1 - 2

شهرداري نوشهر

1400/02/02 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 4

مقاومت تهران

1400/02/07 20:45

شهرداري نوشهر

2 - 1

دماوند آمل

1400/02/07 20:30

شهداي رزکان کرج

4 - 0

پیشگامان فنون پارس

1400/02/07 20:45

مهاجر نوین مشهد

2 - 3

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/02/08 20:00

جوان نوین ساری

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/02/07 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیشگامان فنون پارس

0 - 5

مقاومت تهران

1400/02/18 20:45

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 1

جوان نوین ساری

1400/02/18 20:45

مهاجر نوین مشهد

0 - 0

پاراگ تهران

1400/02/18 20:15

دماوند آمل

3 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/02/18 20:45

پیام وحدت خ جنوبی

0 - 0

شهرداري نوشهر

1400/02/18 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

2 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/02/23 19:25

شهرداري نوشهر

3 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/02/23 19:25

جوان نوین ساری

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/02/23 19:20

مقاومت تهران

1 - 2

دماوند آمل

1400/02/23 19:25

پاراگ تهران

2 - 2

پیشگامان فنون پارس

1400/02/23 19:25

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

0 - 1

شهرداري نوشهر

1400/02/29 19:00

پاراگ تهران

2 - 2

جوان نوین ساری

1400/02/29 19:30

دماوند آمل

0 - 3

پیشگامان فنون پارس

1400/02/29 19:30

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/02/29 18:30

پیام وحدت خ جنوبی

3 - 2

مقاومت تهران

1400/02/29 18:50

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 1

جوان نوین ساری

1400/03/04 18:30

شهداي رزکان کرج

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/03/04 18:00

دماوند آمل

0 - 1

پاراگ تهران

1400/03/04 17:45

پیشگامان فنون پارس

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/03/04 19:30

مقاومت تهران

2 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/03/04 18:15

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 1

پیشگامان فنون پارس

1400/03/10 18:00

مهاجر نوین مشهد

2 - 0

مقاومت تهران

1400/03/10 19:05

پاراگ تهران

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/03/10 18:15

پیام وحدت خ جنوبی

2 - 0

دماوند آمل

1400/03/10 18:00

جوان نوین ساری

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/03/10 18:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 1

جوان نوین ساری

1400/03/17 18:45

دماوند آمل

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/03/17 19:45

پیشگامان فنون پارس

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/03/18 19:45

پیام وحدت خ جنوبی

3 - 1

پاراگ تهران

1400/03/17 19:00

شهداي رزکان کرج

0 - 0

شهرداري نوشهر

1400/03/17 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

4 - 1

مقاومت تهران

1400/03/23 18:30

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/03/23 18:15

پاراگ تهران

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/03/23 18:45

مهاجر نوین مشهد

1 - 1

دماوند آمل

1400/03/25 18:45

جوان نوین ساری

1 - 1

پیشگامان فنون پارس

1400/03/24 18:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوین مشهد

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/04/06 19:30

شهرداري نوشهر

2 - 0

پیشگامان فنون پارس

1400/04/06 19:30

پاراگ تهران

1 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/04/06 19:30

جوان نوین ساری

3 - 0

دماوند آمل

1400/04/06 19:00

شهداي رزکان کرج

2 - 0

مقاومت تهران

1400/04/07 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 1

پاراگ تهران

1400/04/12 20:30

دماوند آمل

0 - 4

شهرداري نوشهر

1400/04/12 19:30

پیشگامان فنون پارس

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/04/13 19:30

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/04/12 19:30

پیام وحدت خ جنوبی

1 - 0

جوان نوین ساری

1400/04/12 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

0 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/04/17 19:00

پاراگ تهران

1 - 1

مهاجر نوین مشهد

1400/04/17 19:00

شهداي رزکان کرج

3 - 0

دماوند آمل

1400/04/17 19:00

مقاومت تهران

2 - 2

پیشگامان فنون پارس

1400/04/17 19:00

شهرداري نوشهر

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/04/17 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیام وحدت خ جنوبی

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/04/22 19:00

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 1

شهرداري نوشهر

1400/04/22 19:00

مهاجر نوین مشهد

0 - 2

جوان نوین ساری

1400/04/22 19:00

دماوند آمل

1 - 8

مقاومت تهران

1400/04/22 19:00

پیشگامان فنون پارس

0 - 1

پاراگ تهران

1400/04/22 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/04/27 20:45

شهرداري نوشهر

1 - 0

مهاجر نوین مشهد

1400/04/28 19:00

جوان نوین ساری

1 - 1

پاراگ تهران

1400/04/28 19:00

مقاومت تهران

0 - 3

پیام وحدت خ جنوبی

1400/04/28 19:00

پیشگامان فنون پارس

1 - 1

دماوند آمل

1400/04/29 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/05/02 19:00

مهاجر نوین مشهد

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/05/02 19:00

ستارگان مردان پاشا البرز

1 - 0

مقاومت تهران

1400/05/02 19:00

پاراگ تهران

2 - 2

دماوند آمل

1400/05/03 19:00

پیام وحدت خ جنوبی

0 - 1

پیشگامان فنون پارس

1400/05/03 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/05/08 19:30

شهرداري نوشهر

3 - 1

پاراگ تهران

1400/05/09 19:30

دماوند آمل

0 - 4

پیام وحدت خ جنوبی

1400/05/09 19:30

پیشگامان فنون پارس

0 - 2

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/05/09 19:30

شهداي رزکان کرج

2 - 0

جوان نوین ساری

1400/05/09 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوین ساری

1 - 1

مقاومت تهران

1400/05/14 20:00

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 0

دماوند آمل

1400/05/14 20:00

مهاجر نوین مشهد

1 - 0

پیشگامان فنون پارس

1400/05/14 20:00

پاراگ تهران

1 - 1

پیام وحدت خ جنوبی

1400/05/14 20:00

شهرداري نوشهر

1 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

3 - 2

پاراگ تهران

1400/05/19 20:00

دماوند آمل

1 - 2

مهاجر نوین مشهد

1400/05/19 20:00

مقاومت تهران

2 - 1

شهرداري نوشهر

1400/05/19 20:00

پیشگامان فنون پارس

0 - 0

جوان نوین ساری

1400/05/19 20:00

پیام وحدت خ جنوبی

0 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/05/19 20:00