گروه 5 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

امیدآوران مشیز کرمان

0 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/10/18 14:00

ون پارس نقش جهان

4 - 1

صنعت فولاد اصفهان

1399/10/16 14:00

پرسپولیس شیراز

2 - 1

خليج فارس ميناب

1399/10/18 14:00

عقاب شيراز

1 - 0

استوک مرودشت

1399/10/17 14:00

آبی پوشان شمس کیش

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/10/18 14:00

گروه 5 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 3

فولاد هرمزگان

1399/10/24 14:00

سنگ آهن بافق يزد

1 - 3

ون پارس نقش جهان

1399/10/24 14:00

استوک مرودشت

2 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/10/24 14:00

هرنگ جوان بستک هرمزگان

4 - 2

عقاب شيراز

1399/10/24 14:00

صنعت فولاد اصفهان

1 - 0

امیدآوران مشیز کرمان

1399/10/24 14:00

گروه 5 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

صنعت فولاد اصفهان

1399/10/30 14:00

فولاد هرمزگان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/10/30 14:00

امیدآوران مشیز کرمان

0 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/10/30 14:00

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

خليج فارس ميناب

1399/10/30 14:00

پرسپولیس شیراز

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/01 14:00

گروه 5 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

امیدآوران مشیز کرمان

1399/11/07 14:00

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1 - 0

فولاد هرمزگان

1399/11/13 14:00

خليج فارس ميناب

0 - 0

رضوانی اصفهان

1399/11/08 14:00

استوک مرودشت

3 - 1

آبی پوشان شمس کیش

1399/11/08 14:00

سنگ آهن بافق يزد

1 - 1

عقاب شيراز

1399/11/08 14:00

صنعت فولاد اصفهان

1 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/11/08 14:00

گروه 5 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

1 - 1

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/17 14:00

فولاد هرمزگان

2 - 0

صنعت فولاد اصفهان

1399/11/20 14:30

پرسپولیس شیراز

0 - 2

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/14 14:00

رضوانی اصفهان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/11/13 14:00

عقاب شيراز

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1399/11/12 14:00

گروه 5 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

پرسپولیس شیراز

1399/11/19 14:30

صنعت فولاد اصفهان

2 - 1

آبی پوشان شمس کیش

1399/11/23 14:30

هرنگ جوان بستک هرمزگان

2 - 0

رضوانی اصفهان

1399/11/23 14:30

سنگ آهن بافق يزد

4 - 4

فولاد هرمزگان

1399/11/24 14:30

امیدآوران مشیز کرمان

0 - 1

عقاب شيراز

1399/11/19 14:30

گروه 5 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

1 - 3

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/29 14:30

رضوانی اصفهان

2 - 2

صنعت فولاد اصفهان

1399/11/28 14:30

فولاد هرمزگان

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1399/11/29 14:30

پرسپولیس شیراز

2 - 1

امیدآوران مشیز کرمان

1399/11/25 14:30

خليج فارس ميناب

3 - 1

استوک مرودشت

1399/11/25 14:30

گروه 5 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/12/02 14:30

سنگ آهن بافق يزد

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/12/03 14:30

ون پارس نقش جهان

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/03 14:30

هرنگ جوان بستک هرمزگان

0 - 1

خليج فارس ميناب

1399/12/02 14:30

امیدآوران مشیز کرمان

1 - 1

فولاد هرمزگان

1399/12/03 14:30

گروه 5 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/08 14:45

رضوانی اصفهان

0 - 3

ون پارس نقش جهان

1399/12/08 14:45

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

امیدآوران مشیز کرمان

1399/12/08 14:45

فولاد هرمزگان

0 - 0

عقاب شيراز

1399/12/08 14:45

خليج فارس ميناب

3 - 1

صنعت فولاد اصفهان

1399/12/08 14:45

گروه 5 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/13 14:30

امیدآوران مشیز کرمان

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/12/12 14:30

صنعت فولاد اصفهان

1 - 1

استوک مرودشت

1399/12/12 14:30

سنگ آهن بافق يزد

1 - 2

خليج فارس ميناب

1399/12/12 14:30

پرسپولیس شیراز

1 - 0

فولاد هرمزگان

1399/12/13 14:30

گروه 5 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

3 - 4

صنعت فولاد اصفهان

1399/12/17 14:45

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

پرسپولیس شیراز

1399/12/17 14:45

رضوانی اصفهان

0 - 3

عقاب شيراز

1399/12/17 14:45

استوک مرودشت

1 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/12/17 14:45

خليج فارس ميناب

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1399/12/17 14:45

گروه 5 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/23 15:15

امیدآوران مشیز کرمان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1399/12/23 15:15

سنگ آهن بافق يزد

1 - 2

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/23 15:15

ون پارس نقش جهان

2 - 0

استوک مرودشت

1399/12/23 15:15

پرسپولیس شیراز

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/12/23 15:15

گروه 5 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

3 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/12/28 15:00

رضوانی اصفهان

0 - 3

فولاد هرمزگان

1399/12/28 15:00

استوک مرودشت

3 - 0

امیدآوران مشیز کرمان

1399/12/28 15:00

خليج فارس ميناب

1 - 0

عقاب شيراز

1399/12/28 15:00

هرنگ جوان بستک هرمزگان

2 - 2

ون پارس نقش جهان

1399/12/28 15:00