گروه 4 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين لردگان

3 - 2

ستارگان کرمانشاه

1399/10/17 14:00

شهداي چوار 65 ايلام

1 - 0

رز موکت بروجن

1399/10/17 14:00

شهدای ایل بهمئی

1 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/10/18 14:00

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1399/10/17 14:00

پيروزي برازجان

2 - 0

پرديس خرم آباد لرستان

1399/10/18 14:00

پویا شوش

0 - 0

پرسپوليس دزفول

1399/10/24 14:00

گروه 4 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پیروزی نگین خورموج

4 - 0

پویا شوش

1399/10/24 14:00

شهرداری بروجرد

1 - 1

شاهين لردگان

1399/10/24 14:00

ستارگان کرمانشاه

3 - 1

شهدای ایل بهمئی

1399/10/24 14:00

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

پيروزي برازجان

1399/10/24 14:00

پرديس خرم آباد لرستان

2 - 1

شهداي چوار 65 ايلام

1399/10/24 14:00

پرسپوليس دزفول

2 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1399/10/24 14:00

گروه 4 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رز موکت بروجن

1 - 1

پرديس خرم آباد لرستان

1399/10/30 14:00

پویا شوش

3 - 0

ستارگان کرمانشاه

1399/10/30 14:00

پيروزي برازجان

2 - 1

پرسپوليس دزفول

1399/10/30 14:00

شهدای ایل بهمئی

2 - 1

شهرداری بروجرد

1399/10/30 14:00

شهداي چوار 65 ايلام

1 - 0

فرهنگ رامهرمز

1399/10/30 14:00

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/10/30 14:00

گروه 4 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

1 - 0

رز موکت بروجن

1399/11/08 14:00

شهرداری بروجرد

2 - 1

پویا شوش

1399/11/08 14:00

شاهين لردگان

0 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/11/08 14:00

ستارگان کرمانشاه

1 - 1

خلیج فارس ماهشهر

1399/11/08 14:00

پیروزی نگین خورموج

0 - 0

پيروزي برازجان

1399/11/08 14:00

پرسپوليس دزفول

3 - 0

شهداي چوار 65 ايلام

1399/11/08 14:00

گروه 4 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرديس خرم آباد لرستان

2 - 3

فرهنگ رامهرمز

1399/11/14 14:00

رز موکت بروجن

0 - 2

پرسپوليس دزفول

1399/11/13 14:00

خلیج فارس ماهشهر

3 - 0

شهرداری بروجرد

1399/11/13 14:00

پویا شوش

2 - 0

شاهين لردگان

1399/11/13 14:00

پيروزي برازجان

3 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/11/13 14:00

شهداي چوار 65 ايلام

0 - 1

پیروزی نگین خورموج

1399/11/13 14:00

گروه 4 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس دزفول

0 - 0

پرديس خرم آباد لرستان

1399/11/19 14:30

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

شهداي چوار 65 ايلام

1399/11/19 14:30

پیروزی نگین خورموج

1 - 0

رز موکت بروجن

1399/11/19 14:30

شاهين لردگان

1 - 5

خلیج فارس ماهشهر

1399/11/19 14:30

شهدای ایل بهمئی

1 - 4

پویا شوش

1399/11/19 14:30

شهرداری بروجرد

4 - 2

پيروزي برازجان

1399/11/20 14:30

گروه 4 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرديس خرم آباد لرستان

0 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/11/28 14:30

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

پرسپوليس دزفول

1399/11/28 14:30

خلیج فارس ماهشهر

6 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/11/28 14:30

شهداي چوار 65 ايلام

0 - 0

شهرداری بروجرد

1399/11/25 14:30

پيروزي برازجان

0 - 1

شاهين لردگان

1399/11/25 14:30

رز موکت بروجن

1 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/11/25 14:30

گروه 4 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بروجرد

3 - 0

رز موکت بروجن

1399/12/03 14:30

پیروزی نگین خورموج

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1399/12/03 14:30

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

پرديس خرم آباد لرستان

1399/12/03 14:30

پویا شوش

1 - 2

خلیج فارس ماهشهر

1399/12/03 14:30

شاهين لردگان

1 - 0

شهداي چوار 65 ايلام

1399/12/03 14:30

شهدای ایل بهمئی

2 - 2

پيروزي برازجان

1399/12/03 14:30

گروه 4 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رز موکت بروجن

1 - 3

شاهين لردگان

1399/12/07 14:45

پيروزي برازجان

2 - 0

پویا شوش

1399/12/08 14:45

پرسپوليس دزفول

0 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/12/08 14:45

شهداي چوار 65 ايلام

1 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/08 14:45

پرديس خرم آباد لرستان

1 - 1

شهرداری بروجرد

1399/12/08 14:45

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/12/08 14:45

گروه 4 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پویا شوش

0 - 0

شهداي چوار 65 ايلام

1399/12/12 14:30

خلیج فارس ماهشهر

0 - 0

پيروزي برازجان

1399/12/12 14:30

شهدای ایل بهمئی

2 - 1

رز موکت بروجن

1399/12/12 14:30

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

پرسپوليس دزفول

1399/12/12 14:30

شاهين لردگان

0 - 1

پرديس خرم آباد لرستان

1399/12/12 14:30

شهرداری بروجرد

1 - 0

فرهنگ رامهرمز

1399/12/12 14:30

گروه 4 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

6 - 2

شاهين لردگان

1399/12/17 14:45

پرسپوليس دزفول

2 - 0

شهرداری بروجرد

1399/12/17 14:45

رز موکت بروجن

1 - 1

پویا شوش

1399/12/17 14:45

پرديس خرم آباد لرستان

4 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/17 14:45

پیروزی نگین خورموج

2 - 0

ستارگان کرمانشاه

1399/12/17 14:45

شهداي چوار 65 ايلام

0 - 3

خلیج فارس ماهشهر

1399/12/17 14:45

گروه 4 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بروجرد

3 - 0

پیروزی نگین خورموج

1399/12/23 15:15

شاهين لردگان

2 - 1

پرسپوليس دزفول

1399/12/23 15:15

شهدای ایل بهمئی

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1399/12/23 15:15

پویا شوش

2 - 3

پرديس خرم آباد لرستان

1399/12/23 15:15

خلیج فارس ماهشهر

2 - 0

رز موکت بروجن

1399/12/23 15:15

پيروزي برازجان

3 - 0

شهداي چوار 65 ايلام

1399/12/23 15:15

گروه 4 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس دزفول

3 - 0

شهدای ایل بهمئی

1399/12/28 15:15

پیروزی نگین خورموج

2 - 1

شاهين لردگان

1399/12/28 15:15

رز موکت بروجن

1 - 3

پيروزي برازجان

1399/12/28 15:15

پرديس خرم آباد لرستان

1 - 0

خلیج فارس ماهشهر

1399/12/28 15:15

فرهنگ رامهرمز

3 - 0

پویا شوش

1399/12/28 15:15

ستارگان کرمانشاه

1 - 0

شهرداری بروجرد

1399/12/28 15:15