برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام توس مشهد

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/08/24 14:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهرداري بم

1400/08/24 14:15

شهداي رزکان کرج

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/08/24 14:15

چوکاي تالش

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/08/24 14:15

سپيدرود رشت

2 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/08/23 14:15

نفت و گاز گچساران

1 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/08/24 14:30

آبی پوشان تهران

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/08/24 14:15

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

0 - 1

چوکاي تالش

1400/08/30 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

سپيدرود رشت

1400/08/30 14:00

شهرداری ماهشهر

0 - 1

پيام توس مشهد

1400/08/30 14:15

شهداي بابلسر

2 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/08/30 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

آبی پوشان تهران

1400/08/30 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/08/30 14:00

شهرداري بم

1 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/08/30 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

سپيدرود رشت

1400/09/07 15:00

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/09/07 15:00

چوکاي تالش

3 - 1

شهرداري بم

1400/09/07 15:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/09/07 15:00

پيام توس مشهد

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/07 15:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/04 14:00

نفت و گاز گچساران

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/07 15:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/09/12 14:00

شهرداري بم

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/12 14:00

شهرداری ماهشهر

4 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/09/12 14:00

سپيدرود رشت

1 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/12 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

آبی پوشان تهران

1400/09/12 14:15

بعثت کرمانشاه

0 - 0

چوکاي تالش

1400/09/12 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/09/12 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/17 14:00

شهداي رزکان کرج

2 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/18 14:00

شهرداري بم

0 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/09/18 14:00

چوکاي تالش

0 - 3

شهید اورکی اسلامشهر

1400/09/18 14:00

آبی پوشان تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1400/09/18 14:00

نفت و گاز گچساران

1 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/09/18 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/18 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/23 14:00

شهداي رزکان کرج

1 - 0

شهرداري بم

1400/09/23 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

نفت و گاز گچساران

1400/09/23 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/09/23 14:00

پيام توس مشهد

1 - 0

آبی پوشان تهران

1400/09/23 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/09/24 14:00

سپيدرود رشت

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/09/24 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/27 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/09/29 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/09/29 14:00

نفت و گاز گچساران

1 - 1

سپيدرود رشت

1400/09/29 14:00

شهرداري بم

1 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/09/29 14:00

نیروی زمینی تهران

1 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/29 14:00

چوکاي تالش

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/29 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/10/06 14:00

پيام توس مشهد

0 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/10/07 14:00

سپيدرود رشت

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/07 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/10/07 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

شهداي بابلسر

1400/10/08 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/10/09 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 0

شهرداري بم

1400/10/10 13:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/10/14 13:30

نفت و گاز گچساران

2 - 1

آبی پوشان تهران

1400/10/14 14:00

شهداي بابلسر

0 - 0

سپيدرود رشت

1400/10/14 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/10/14 14:00

چوکاي تالش

2 - 1

پيام توس مشهد

1400/10/14 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 2

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/15 14:00

شهرداري بم

0 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/10/15 14:00

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

شهرداري بم

1400/10/21 14:00

سپيدرود رشت

0 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/10/21 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/10/21 14:00

پيام توس مشهد

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/10/21 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/21 14:00

نیروی زمینی تهران

1 - 0

نفت و گاز گچساران

1400/10/21 13:30

شهداي رزکان کرج

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/21 14:00

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت و گاز گچساران

1 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/11/04 14:00

شهداي بابلسر

2 - 2

آبی پوشان تهران

1400/11/04 14:00

شهرداري بم

2 - 2

سپيدرود رشت

1400/11/04 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/11/04 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/11/04 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

پيام توس مشهد

1400/11/04 14:00

چوکاي تالش

2 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/11/04 14:00

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

-

شهرداری ماهشهر

1400/11/10 14:00

نفت و گاز گچساران

-

چوکاي تالش

1400/11/10 14:00

نیروی زمینی تهران

-

شهداي بابلسر

1400/11/10 14:00

پيام توس مشهد

-

شهرداري بم

1400/11/11 14:00

سپيدرود رشت

-

بعثت کرمانشاه

1400/11/10 14:00

آبی پوشان تهران

-

شهرداری بندرعباس

1400/11/10 14:00

ایرانجوان بوشهر

-

شهید اورکی اسلامشهر

1400/11/10 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

-

شهداي رزکان کرج

1400/11/16 14:00

شهداي بابلسر

-

نفت و گاز گچساران

1400/11/16 14:00

شهرداري بم

-

آبی پوشان تهران

1400/11/16 14:00

بعثت کرمانشاه

-

پيام توس مشهد

1400/11/16 14:00

شهرداری بندرعباس

-

نیروی زمینی تهران

1400/11/16 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

-

سپيدرود رشت

1400/11/16 14:00

شهرداری ماهشهر

-

ایرانجوان بوشهر

1400/11/16 14:15

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

-

شهداي رزکان کرج

1400/12/08 14:30

شهید اورکی اسلامشهر

-

پيام توس مشهد

1400/12/08 14:15

شهرداري بم

-

نیروی زمینی تهران

1400/12/08 14:15

شهداي بابلسر

-

چوکاي تالش

1400/12/08 14:15

بعثت کرمانشاه

-

آبی پوشان تهران

1400/12/08 14:15

شهرداری بندرعباس

-

نفت و گاز گچساران

1400/12/08 14:15

شهرداری ماهشهر

-

سپيدرود رشت

1400/12/08 14:30