برنامه بازی ها Perspolis Tehran - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/05/31 19:10

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

پرسپولیس تهران

1398/06/08 17:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/06/25 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/06/31 18:45

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 2

سپاهان اصفهان

1398/07/04 16:15

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

1 - 0

پرسپولیس تهران

1398/07/12 18:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

پيکان تهران

1398/07/28 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 5

پرسپولیس تهران

1398/08/03 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/08/09 16:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/08/13 17:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/09/01 16:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1398/10/06 16:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1398/09/14 17:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1398/09/19 17:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1398/09/23 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/09/28 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/11/06 15:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/11/12 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 2

استقلال تهران

1398/11/17 15:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1398/12/04 16:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

3 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/12/08 18:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1399/04/08 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

شاهين بوشهر

1399/04/14 21:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1399/04/20 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

فولاد خوزستان

1399/04/26 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

1399/05/01 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

1399/05/07 20:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

ذوب آهن اصفهان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

پرسپولیس تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

+