برنامه بازی ها Foolad Khouzestan - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/06/01 20:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1398/06/07 19:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1398/06/23 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر خودرو مشهد

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/06/29 19:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

پيکان تهران

1398/07/04 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بوشهر

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/07/12 16:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 3

فولاد خوزستان

1398/07/28 16:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

نساجی مازندران

1398/08/03 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1398/08/09 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/08/13 17:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/03 17:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1398/09/08 16:40

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/13 15:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/09/18 16:35

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/22 15:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 2

فولاد خوزستان

1398/09/29 16:40

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

1398/12/28 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 1

فولاد خوزستان

1398/11/11 17:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/11/16 16:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1398/11/25 15:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

شاهين بوشهر

1398/12/08 16:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

ماشین سازی تبریز

1399/01/18 17:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

فولاد خوزستان

1399/01/22 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

1399/01/27 19:05

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

فولاد خوزستان

1399/01/15 18:50

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1399/01/22 18:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

-

فولاد خوزستان

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

سايپـا تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازی تبریز

+