برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس) - 1402گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 1

پيکان تهران

1402/05/18 19:00

ملوان بندر انزلي

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/05/18 19:30

پرسپولیس تهران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1402/05/18 19:30

گل گهر سیرجان

3 - 0

فولاد خوزستان

1402/05/18 19:30

استقلال خوزستان

1 - 1

شمس آذر قزوین

1402/05/18 21:30

سپاهان اصفهان

3 - 1

تراکتور تبریز

1402/05/19 19:00

هوادار تهران

0 - 0

مس رفسنجان

1402/05/19 19:00

صنعت نفت آبادان

0 - 3

استقلال تهران

1402/05/19 21:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

گل گهر سیرجان

1402/05/24 19:30

آلومينيوم اراک

1 - 0

استقلال خوزستان

1402/05/24 19:30

تراکتور تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1402/05/25 19:00

شمس آذر قزوین

1 - 2

هوادار تهران

1402/05/25 19:30

مس رفسنجان

1 - 1

نساجی مازندران

1402/05/25 20:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1402/05/25 21:00

فولاد خوزستان

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1402/05/25 21:30

استقلال تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1402/05/25 19:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

0 - 3

شمس آذر قزوین

1402/05/31 19:00

هوادار تهران

1 - 2

آلومينيوم اراک

1402/06/01 19:00

ملوان بندر انزلي

4 - 0

فولاد خوزستان

1402/06/01 19:30

سپاهان اصفهان

1 - 0

استقلال تهران

1402/06/01 20:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پيکان تهران

1402/06/01 21:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1402/06/02 19:30

نساجی مازندران

0 - 1

گل گهر سیرجان

1402/06/02 20:00

استقلال خوزستان

0 - 1

تراکتور تبریز

1402/06/11 21:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1402/06/06 19:30

تراکتور تبریز

1 - 0

مس رفسنجان

1402/06/06 20:00

پيکان تهران

1 - 3

سپاهان اصفهان

1402/06/07 19:30

نساجی مازندران

3 - 1

صنعت نفت آبادان

1402/06/07 19:30

گل گهر سیرجان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/06/07 20:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

هوادار تهران

1402/06/08 19:30

آلومينيوم اراک

2 - 0

شمس آذر قزوین

1402/06/08 19:30

فولاد خوزستان

0 - 2

پرسپولیس تهران

1402/06/08 20:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

2 - 0

پيکان تهران

1402/06/29 17:45

هوادار تهران

0 - 1

تراکتور تبریز

1402/06/29 18:30

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گل گهر سیرجان

1402/06/29 19:00

مس رفسنجان

2 - 0

آلومينيوم اراک

1402/06/30 18:15

استقلال خوزستان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/06/30 19:00

پرسپولیس تهران

1 - 1

استقلال تهران

شمس آذر قزوین

2 - 1

نساجی مازندران

سپاهان اصفهان

3 - 1

فولاد خوزستان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1402/07/04 18:30

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/07/04 19:00

گل گهر سیرجان

3 - 1

سپاهان اصفهان

1402/07/04 20:45

تراکتور تبریز

2 - 3

شمس آذر قزوین

1402/07/05 17:45

نساجی مازندران

0 - 1

آلومينيوم اراک

1402/07/25 18:00

استقلال تهران

3 - 2

هوادار تهران

1402/07/05 18:30

ذوب آهن اصفهان

1 - 2

مس رفسنجان

1402/07/05 18:30

فولاد خوزستان

1 - 0

استقلال خوزستان

1402/07/05 20:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/07/13 17:15

آلومينيوم اراک

0 - 4

تراکتور تبریز

1402/07/13 17:15

استقلال خوزستان

0 - 1

پيکان تهران

1402/07/13 19:30

هوادار تهران

0 - 1

فولاد خوزستان

1402/07/14 17:00

مس رفسنجان

0 - 1

استقلال تهران

1402/07/15 17:45

سپاهان اصفهان

4 - 1

صنعت نفت آبادان

1402/07/15 19:45

ملوان بندر انزلي

1 - 0

نساجی مازندران

1402/07/16 17:15

پرسپولیس تهران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1402/07/16 19:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

آلومينيوم اراک

1402/08/05 18:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

تراکتور تبریز

1402/08/05 18:00

فولاد خوزستان

0 - 1

شمس آذر قزوین

1402/08/05 19:00

گل گهر سیرجان

3 - 3

هوادار تهران

1402/08/06 17:30

پيکان تهران

0 - 1

مس رفسنجان

1402/08/06 18:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

استقلال خوزستان

1402/08/06 19:30

نساجی مازندران

1 - 1

سپاهان اصفهان

1402/08/08 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 0

پرسپولیس تهران

1402/08/08 16:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

2 - 2

استقلال تهران

1402/08/11 17:30

استقلال خوزستان

1 - 1

گل گهر سیرجان

1402/08/12 18:00

مس رفسنجان

3 - 0

فولاد خوزستان

1402/08/12 16:15

آلومينيوم اراک

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1402/08/11 16:30

هوادار تهران

0 - 0

پيکان تهران

1402/08/12 17:30

تراکتور تبریز

3 - 0

نساجی مازندران

1402/08/11 16:45

سپاهان اصفهان

2 - 3

ملوان بندر انزلي

1402/08/11 17:30

پرسپولیس تهران

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1402/08/11 17:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

2 - 0

مس رفسنجان

1402/08/19 16:00

پيکان تهران

1 - 1

شمس آذر قزوین

1402/08/19 16:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

استقلال خوزستان

1402/08/19 16:00

فولاد خوزستان

1 - 0

آلومينيوم اراک

1402/08/19 17:00

سپاهان اصفهان

1 - 0

پرسپولیس تهران

1402/08/21 16:00

نساجی مازندران

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/08/21 16:00

استقلال تهران

2 - 0

تراکتور تبریز

1402/08/20 16:20

صنعت نفت آبادان

0 - 2

هوادار تهران

1402/08/20 15:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 3

سپاهان اصفهان

1402/09/02 16:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

پيکان تهران

1402/09/03 15:00

هوادار تهران

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/09/03 15:00

مس رفسنجان

0 - 2

صنعت نفت آبادان

1402/09/03 15:00

شمس آذر قزوین

1 - 1

گل گهر سیرجان

1402/09/04 15:00

تراکتور تبریز

2 - 0

فولاد خوزستان

1402/09/04 15:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

استقلال تهران

1402/09/04 17:30

پرسپولیس تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1402/10/08 17:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 1

تراکتور تبریز

1402/09/16 15:00

ملوان بندر انزلي

0 - 2

شمس آذر قزوین

1402/09/17 15:00

پيکان تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1402/09/17 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 2

آلومينيوم اراک

1402/09/17 15:00

نساجی مازندران

1 - 0

استقلال خوزستان

1402/09/18 15:00

سپاهان اصفهان

4 - 1

مس رفسنجان

1402/09/18 15:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

هوادار تهران

1402/09/18 15:30

فولاد خوزستان

0 - 0

استقلال تهران

1402/09/18 17:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

2 - 0

پيکان تهران

1402/09/27 15:30

مس رفسنجان

1 - 4

ملوان بندر انزلي

1402/09/27 15:00

هوادار تهران

0 - 5

سپاهان اصفهان

1402/09/28 14:00

شمس آذر قزوین

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/09/28 15:00

استقلال خوزستان

2 - 2

پرسپولیس تهران

1402/09/28 15:00

آلومينيوم اراک

0 - 0

گل گهر سیرجان

1402/09/28 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

فولاد خوزستان

1402/09/28 16:30

استقلال تهران

4 - 0

نساجی مازندران

1402/09/28 17:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1402/10/03 15:00

نساجی مازندران

2 - 2

هوادار تهران

1402/10/03 15:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

استقلال تهران

1402/10/03 15:00

استقلال خوزستان

2 - 1

مس رفسنجان

1402/10/03 15:00

سپاهان اصفهان

0 - 1

آلومينيوم اراک

1402/10/03 15:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

شمس آذر قزوین

1402/10/03 17:30

ملوان بندر انزلي

0 - 0

تراکتور تبریز

1402/10/04 15:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

ذوب آهن اصفهان

1402/10/04 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

3 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/10/09 15:00

استقلال تهران

2 - 1

پيکان تهران

1402/10/09 16:30

هوادار تهران

2 - 0

استقلال خوزستان

1402/10/10 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/10/10 15:00

شمس آذر قزوین

1 - 0

سپاهان اصفهان

1402/10/11 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1402/10/11 16:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

گل گهر سیرجان

1402/10/13 15:00

فولاد خوزستان

1 - 0

نساجی مازندران

1402/10/13 17:45

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 1

گل گهر سیرجان

1402/11/25 15:00

شمس آذر قزوین

0 - 0

استقلال خوزستان

1402/11/26 15:00

پيکان تهران

1 - 1

نساجی مازندران

1402/11/26 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/11/26 15:00

مس رفسنجان

0 - 0

هوادار تهران

1402/11/26 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 0

پرسپولیس تهران

1402/11/26 15:00

استقلال تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/11/26 15:00

تراکتور تبریز

0 - 0

سپاهان اصفهان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

2 - 2

پيکان تهران

1402/12/02 15:00

استقلال خوزستان

3 - 2

آلومينيوم اراک

1402/12/02 15:00

نساجی مازندران

0 - 3

مس رفسنجان

1402/12/02 15:00

پرسپولیس تهران

2 - 0

تراکتور تبریز

1402/12/02 15:00

هوادار تهران

2 - 1

شمس آذر قزوین

1402/12/03 15:00

صنعت نفت آبادان

0 - 2

فولاد خوزستان

1402/12/03 15:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

استقلال تهران

1402/12/03 15:00

سپاهان اصفهان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1403/01/29 18:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

3 - 0

نساجی مازندران

1402/12/08 15:00

فولاد خوزستان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1402/12/08 15:00

استقلال تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1402/12/08 15:00

تراکتور تبریز

2 - 0

استقلال خوزستان

1402/12/09 15:00

شمس آذر قزوین

0 - 0

مس رفسنجان

1402/12/09 15:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

هوادار تهران

1403/01/15

پيکان تهران

2 - 2

صنعت نفت آبادان

1402/12/09 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1402/12/09 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

1 - 0

گل گهر سیرجان

1402/12/17 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1402/12/17 15:00

هوادار تهران

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/12/17 15:00

مس رفسنجان

1 - 1

تراکتور تبریز

1402/12/18 15:00

سپاهان اصفهان

2 - 3

پيکان تهران

1402/12/18 15:00

شمس آذر قزوین

2 - 1

آلومينيوم اراک

1402/12/18 15:00

پرسپولیس تهران

4 - 2

فولاد خوزستان

1402/12/18 15:00

استقلال خوزستان

0 - 1

استقلال تهران

1402/12/18 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1402/12/23 18:45

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

استقلال خوزستان

1402/12/23 18:45

گل گهر سیرجان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/12/23 18:45

تراکتور تبریز

4 - 2

هوادار تهران

1402/12/23 19:00

آلومينيوم اراک

1 - 3

مس رفسنجان

1402/12/23 19:00

نساجی مازندران

1 - 0

شمس آذر قزوین

1402/12/23 19:00

فولاد خوزستان

1 - 3

سپاهان اصفهان

1402/12/23 19:00

استقلال تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1402/12/23 20:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

نساجی مازندران

1402/12/28 18:45

پرسپولیس تهران

2 - 0

پيکان تهران

1402/12/28 18:45

مس رفسنجان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1402/12/28 18:45

سپاهان اصفهان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1402/12/28 18:45

ملوان بندر انزلي

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1402/12/28 19:00

استقلال خوزستان

0 - 0

فولاد خوزستان

1402/12/28 19:00

شمس آذر قزوین

0 - 2

تراکتور تبریز

1402/12/28 19:00

هوادار تهران

0 - 1

استقلال تهران

1402/12/28 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

شمس آذر قزوین

1403/01/18 18:00

استقلال تهران

2 - 2

مس رفسنجان

1403/01/18 18:00

نساجی مازندران

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1403/01/18 18:00

پيکان تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1403/01/19 19:00

گل گهر سیرجان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1403/01/19 19:00

فولاد خوزستان

3 - 3

هوادار تهران

1403/01/19 19:15

صنعت نفت آبادان

2 - 1

سپاهان اصفهان

1403/01/20 19:15

تراکتور تبریز

1 - 1

آلومينيوم اراک

1403/01/20 19:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

1 - 4

ذوب آهن اصفهان

1403/01/24 18:00

شمس آذر قزوین

1 - 0

فولاد خوزستان

1403/01/24 18:00

مس رفسنجان

2 - 2

پيکان تهران

1403/01/24 18:00

سپاهان اصفهان

0 - 0

نساجی مازندران

1403/01/24 17:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

استقلال تهران

1403/01/24 18:00

هوادار تهران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1403/01/24 18:00

استقلال خوزستان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1403/01/24 18:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1403/01/24 20:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 2

هوادار تهران

1403/01/30 17:00

گل گهر سیرجان

2 - 2

استقلال خوزستان

1403/01/30 17:00

صنعت نفت آبادان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1403/01/30 18:00

استقلال تهران

3 - 2

شمس آذر قزوین

1403/01/31 18:00

نساجی مازندران

1 - 0

تراکتور تبریز

1403/01/31 18:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

آلومينيوم اراک

1403/02/01 16:30

ملوان بندر انزلي

1 - 2

سپاهان اصفهان

1403/02/01 17:00

فولاد خوزستان

0 - 1

مس رفسنجان

1403/01/31 18:10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

2 - 1

پيکان تهران

1403/02/11 16:00

هوادار تهران

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1403/02/12 16:00

تراکتور تبریز

0 - 0

استقلال تهران

1403/02/12 17:00

مس رفسنجان

1 - 1

گل گهر سیرجان

1403/02/12 17:00

استقلال خوزستان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1403/02/12 17:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

فولاد خوزستان

1403/02/12 17:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

نساجی مازندران

1403/02/12 17:00

پرسپولیس تهران

0 - 0

سپاهان اصفهان

1403/02/12 19:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

شمس آذر قزوین

1403/02/16 17:00

پيکان تهران

0 - 1

آلومينيوم اراک

1403/02/17 17:00

سپاهان اصفهان

1 - 1

استقلال خوزستان

1403/02/17 17:00

نساجی مازندران

1 - 2

پرسپولیس تهران

1403/02/17 17:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

هوادار تهران

1403/02/17 17:00

صنعت نفت آبادان

1 - 0

مس رفسنجان

1403/02/17 17:00

فولاد خوزستان

0 - 2

تراکتور تبریز

1403/02/17 17:00

استقلال تهران

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1403/02/17 19:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1403/02/22 17:00

مس رفسنجان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1403/02/22 17:00

هوادار تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1403/02/22 17:00

آلومينيوم اراک

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1403/02/22 17:00

تراکتور تبریز

2 - 0

گل گهر سیرجان

1403/02/22 17:00

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

پيکان تهران

1403/02/24 17:00

استقلال خوزستان

1 - 4

نساجی مازندران

1403/02/24 17:00

استقلال تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1403/02/24 19:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

تراکتور تبریز

1403/03/04 19:45

ملوان بندر انزلي

0 - 1

مس رفسنجان

1403/03/04 19:45

سپاهان اصفهان

2 - 0

هوادار تهران

1403/03/04 19:45

صنعت نفت آبادان

2 - 2

شمس آذر قزوین

1403/03/04 19:45

گل گهر سیرجان

2 - 3

آلومينيوم اراک

1403/03/04 19:45

پرسپولیس تهران

4 - 3

استقلال خوزستان

1403/03/04 19:45

فولاد خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1403/03/04 19:45

نساجی مازندران

0 - 0

استقلال تهران

1403/03/04 19:45

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 2

پيکان تهران

1403/03/08 20:00

هوادار تهران

0 - 5

نساجی مازندران

1403/03/08 20:00

استقلال تهران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1403/03/08 20:00

آلومينيوم اراک

0 - 1

سپاهان اصفهان

1403/03/08 20:00

شمس آذر قزوین

1 - 3

پرسپولیس تهران

1403/03/08 20:00

مس رفسنجان

2 - 3

استقلال خوزستان

1403/03/08 20:00

تراکتور تبریز

3 - 1

ملوان بندر انزلي

1403/03/08 20:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1403/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 2

استقلال تهران

1403/03/12 19:00

استقلال خوزستان

3 - 1

هوادار تهران

1403/03/12 19:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

آلومينيوم اراک

1403/03/12 19:00

صنعت نفت آبادان

0 - 3

تراکتور تبریز

1403/03/12 19:00

گل گهر سیرجان

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1403/03/12 19:00

سپاهان اصفهان

4 - 1

شمس آذر قزوین

1403/03/12 19:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

مس رفسنجان

1403/03/12 19:00

نساجی مازندران

0 - 1

فولاد خوزستان

1403/03/12 19:00