برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9899گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/05/31 20:15

ذوب آهن اصفهان

2 - 3

سايپـا تهران

1398/05/31 20:15

ماشین سازی تبریز

1 - 0

استقلال تهران

1398/06/01 18:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

نساجی مازندران

1398/05/31 19:45

شاهين بوشهر

0 - 3

سپاهان اصفهان

1398/06/02 20:15

فولاد خوزستان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/06/01 20:15

پيکان تهران

0 - 2

شهر خودرو مشهد

1398/06/01 19:10

پرسپولیس تهران

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/05/31 19:10

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

پرسپولیس تهران

1398/06/08 17:45

پارس جنوبي جم

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1398/06/08 20:00

استقلال تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1398/06/07 19:00

سايپـا تهران

0 - 0

گل گهر سیرجان

1398/06/08 19:00

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/06/07 20:15

شهر خودرو مشهد

2 - 1

شاهين بوشهر

1398/06/07 18:30

سپاهان اصفهان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/06/07 20:00

نساجی مازندران

4 - 3

پيکان تهران

1398/06/08 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/06/24 19:45

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

استقلال تهران

1398/06/24 19:45

گل گهر سیرجان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1398/06/22 19:15

شاهين بوشهر

1 - 1

پيکان تهران

1398/06/24 19:45

فولاد خوزستان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1398/06/23 19:45

سايپـا تهران

4 - 3

نساجی مازندران

1398/06/24 19:45

ماشین سازی تبریز

0 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/06/23 19:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/06/25 19:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/06/29 17:30

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/06/29 19:45

استقلال تهران

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/06/31 18:45

سپاهان اصفهان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/06/29 19:30

نساجی مازندران

2 - 0

شاهين بوشهر

1398/06/29 19:30

شهر خودرو مشهد

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/06/29 19:00

پارس جنوبي جم

3 - 2

سايپـا تهران

1398/06/29 19:30

پيکان تهران

6 - 2

ماشین سازی تبریز

1398/06/29 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 1

تراکتورسازی تبریز

1398/07/03 16:15

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

استقلال تهران

1398/07/04 18:30

گل گهر سیرجان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/07/03 17:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/07/03 18:30

ماشین سازی تبریز

4 - 2

شاهين بوشهر

1398/07/04 16:30

پرسپولیس تهران

0 - 2

سپاهان اصفهان

1398/07/04 16:15

فولاد خوزستان

0 - 0

پيکان تهران

1398/07/04 18:30

پارس جنوبي جم

2 - 2

نساجی مازندران

1398/07/03 18:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/07/12 18:30

سپاهان اصفهان

2 - 0

ذوب آهن اصفهان

1398/07/12 17:05

استقلال تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1398/07/12 16:00

پيکان تهران

2 - 3

نفت مسجد سلیمان

1398/07/12 16:00

شاهين بوشهر

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/07/12 16:00

نساجی مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/07/12 17:00

شهر خودرو مشهد

1 - 0

پرسپولیس تهران

1398/07/12 18:15

صنعت نفت آبادان

1 - 0

سايپـا تهران

1398/07/12 17:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 4

تراکتورسازی تبریز

1398/07/29 15:30

ذوب آهن اصفهان

0 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/07/29 16:50

سايپـا تهران

0 - 4

استقلال تهران

1398/07/29 16:45

گل گهر سیرجان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1398/07/29 16:30

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

شاهين بوشهر

1398/07/29 17:00

ماشین سازی تبریز

2 - 3

فولاد خوزستان

1398/07/28 16:00

پرسپولیس تهران

2 - 1

پيکان تهران

1398/07/28 18:00

پارس جنوبي جم

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/07/28 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 1

تراکتورسازی تبریز

1398/08/03 18:00

پيکان تهران

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/08/03 16:45

استقلال تهران

2 - 0

پارس جنوبي جم

1398/08/03 19:00

شهر خودرو مشهد

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/08/24 15:45

ماشین سازی تبریز

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/08/03 16:00

شاهين بوشهر

0 - 5

پرسپولیس تهران

1398/08/03 16:45

سپاهان اصفهان

0 - 0

سايپـا تهران

1398/08/03 16:45

فولاد خوزستان

1 - 0

نساجی مازندران

1398/08/03 17:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

2 - 4

استقلال تهران

1398/08/10 18:00

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

شاهين بوشهر

1398/08/10 18:00

گل گهر سیرجان

0 - 0

پيکان تهران

1398/08/10 15:15

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1398/08/09 17:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

سپاهان اصفهان

1398/08/09 18:00

نساجی مازندران

0 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/08/09 16:30

سايپـا تهران

0 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/08/09 15:30

پرسپولیس تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/08/09 16:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/08/14 15:30

ماشین سازی تبریز

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/08/17 15:00

استقلال تهران

5 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/08/14 15:30

شاهين بوشهر

1 - 1

گل گهر سیرجان

1398/08/17 17:45

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

نساجی مازندران

1398/08/17 16:45

فولاد خوزستان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/08/13 17:45

شهر خودرو مشهد

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/08/17 16:00

پيکان تهران

1 - 0

سايپـا تهران

1398/08/16 15:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 2

استقلال تهران

1398/09/04 14:30

پرسپولیس تهران

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/09/01 16:15

سايپـا تهران

0 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/03 16:15

صنعت نفت آبادان

4 - 2

سپاهان اصفهان

1398/10/07 16:45

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/03 17:30

تراکتورسازی تبریز

3 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/10/03 15:30

گل گهر سیرجان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/10/03 15:00

پارس جنوبي جم

3 - 1

پيکان تهران

1398/10/03 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

2 - 3

تراکتورسازی تبریز

1398/10/07 15:00

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1398/09/08 14:30

سپاهان اصفهان

2 - 2

استقلال تهران

1398/09/09 15:00

فولاد خوزستان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1398/09/08 16:40

پرسپولیس تهران

1 - 0

نساجی مازندران

1398/10/06 16:30

شاهين بوشهر

1 - 1

پارس جنوبي جم

1398/09/08 15:00

ماشین سازی تبریز

1 - 0

سايپـا تهران

1398/09/07 15:30

شهر خودرو مشهد

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/09/09 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/09/14 16:00

تراکتورسازی تبریز

0 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/14 15:30

نساجی مازندران

2 - 2

سپاهان اصفهان

1398/09/14 16:00

سايپـا تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/13 15:15

استقلال تهران

1 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/09/14 15:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1398/09/14 17:30

پارس جنوبي جم

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/09/13 15:00

صنعت نفت آبادان

3 - 2

پيکان تهران

1398/09/14 16:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/09/18 15:15

پيکان تهران

2 - 2

استقلال تهران

1398/09/18 17:30

پرسپولیس تهران

2 - 1

گل گهر سیرجان

1398/09/19 17:30

شهر خودرو مشهد

1 - 1

سپاهان اصفهان

1398/09/18 14:30

ذوب آهن اصفهان

2 - 0

نساجی مازندران

1398/09/18 17:30

فولاد خوزستان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/09/18 16:35

نفت مسجد سلیمان

2 - 1

سايپـا تهران

1398/09/19 16:35

شاهين بوشهر

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1398/09/19 16:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1398/09/23 16:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/09/23 15:30

استقلال تهران

4 - 1

شاهين بوشهر

1398/09/23 17:30

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

فولاد خوزستان

1398/09/22 15:30

نساجی مازندران

0 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/09/22 15:00

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1398/09/23 15:00

صنعت نفت آبادان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/09/23 16:40

سپاهان اصفهان

2 - 0

پيکان تهران

1398/09/22 16:40

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1398/09/28 15:30

سايپـا تهران

3 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/09/29 15:15

استقلال تهران

1 - 2

ماشین سازی تبریز

1398/09/28 17:30

نساجی مازندران

1 - 0

گل گهر سیرجان

1398/09/29 15:00

سپاهان اصفهان

5 - 0

شاهين بوشهر

1398/09/28 16:25

صنعت نفت آبادان

2 - 2

فولاد خوزستان

1398/09/29 16:40

شهر خودرو مشهد

1 - 0

پيکان تهران

1398/09/29 15:45

پارس جنوبي جم

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/09/28 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/11/06 15:15

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

پارس جنوبي جم

1398/11/05 15:45

فولاد خوزستان

2 - 1

استقلال تهران

1399/04/04 21:00

گل گهر سیرجان

1 - 1

سايپـا تهران

1398/11/05 15:30

نفت مسجد سلیمان

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/11/06 15:30

شاهين بوشهر

0 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/10/27 14:00

ماشین سازی تبریز

0 - 0

سپاهان اصفهان

1398/11/05 15:00

پيکان تهران

0 - 1

نساجی مازندران

1398/11/05 15:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/11/11 15:15

استقلال تهران

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/11/12 17:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

گل گهر سیرجان

1398/11/11 14:45

پيکان تهران

1 - 3

شاهين بوشهر

1398/11/11 15:00

سپاهان اصفهان

2 - 1

فولاد خوزستان

1398/11/11 17:00

نساجی مازندران

1 - 3

سايپـا تهران

1398/11/11 15:30

شهر خودرو مشهد

3 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/11/12 15:15

صنعت نفت آبادان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1398/11/12 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

تراکتورسازی تبریز

1398/11/18 16:50

ذوب آهن اصفهان

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1398/11/18 16:00

پرسپولیس تهران

2 - 2

استقلال تهران

1398/11/17 15:30

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1398/11/17 16:00

شاهين بوشهر

2 - 1

نساجی مازندران

1398/11/18 16:00

فولاد خوزستان

2 - 0

شهر خودرو مشهد

1398/11/16 16:00

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1398/11/18 15:30

ماشین سازی تبریز

2 - 2

پيکان تهران

1398/11/18 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

3 - 1

سايپـا تهران

1398/11/25 15:00

استقلال تهران

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1398/12/04 18:30

صنعت نفت آبادان

1 - 2

گل گهر سیرجان

1398/11/25 16:00

شهر خودرو مشهد

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1398/12/04 15:30

شاهين بوشهر

3 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/11/25 16:15

سپاهان اصفهان

0 - 3

پرسپولیس تهران

1398/12/04 16:15

پيکان تهران

1 - 2

فولاد خوزستان

1398/11/25 15:30

نساجی مازندران

0 - 0

پارس جنوبي جم

1398/11/25 15:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

تراکتورسازی تبریز

1398/12/09 17:30

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سپاهان اصفهان

1398/12/08 16:15

گل گهر سیرجان

1 - 0

استقلال تهران

1398/12/08 16:00

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

پيکان تهران

1398/12/09 16:00

فولاد خوزستان

1 - 0

شاهين بوشهر

1398/12/08 16:00

ماشین سازی تبریز

0 - 3

نساجی مازندران

1398/12/08 15:30

پرسپولیس تهران

3 - 1

شهر خودرو مشهد

1398/12/08 18:30

سايپـا تهران

1 - 2

صنعت نفت آبادان

1398/12/09 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

0 - 1

نساجی مازندران

1399/04/08 20:15

شهر خودرو مشهد

2 - 1

ذوب آهن اصفهان

1399/04/08 20:30

استقلال تهران

1 - 1

سايپـا تهران

1399/04/09 21:00

سپاهان اصفهان

2 - 0

گل گهر سیرجان

1399/04/09 20:45

شاهين بوشهر

2 - 2

نفت مسجد سلیمان

1399/04/08 21:00

فولاد خوزستان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1399/04/09 21:00

پيکان تهران

1 - 3

پرسپولیس تهران

1399/04/08 21:00

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پارس جنوبي جم

1399/04/08 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1399/04/14 20:15

ذوب آهن اصفهان

1 - 4

پيکان تهران

1399/04/14 20:45

پارس جنوبي جم

-

استقلال تهران

گل گهر سیرجان

0 - 1

شهر خودرو مشهد

1399/04/15 20:30

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1399/04/15 21:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

شاهين بوشهر

1399/04/14 21:00

سايپـا تهران

0 - 0

سپاهان اصفهان

1399/04/15 21:00

نساجی مازندران

-

فولاد خوزستان

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

تراکتورسازی تبریز

1399/04/21 21:00

شاهين بوشهر

1 - 5

ذوب آهن اصفهان

1399/04/20 21:00

پيکان تهران

2 - 0

گل گهر سیرجان

1399/04/21 21:00

فولاد خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1399/04/21 20:45

صنعت نفت آبادان

1 - 1

نساجی مازندران

1399/04/21 21:00

شهر خودرو مشهد

1 - 1

سايپـا تهران

1399/04/21 20:30

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1399/04/20 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

-

سپاهان اصفهان

1399/04/27 20:15

ذوب آهن اصفهان

-

ماشین سازی تبریز

1399/04/26 20:45

صنعت نفت آبادان

-

استقلال تهران

1399/04/27 21:00

گل گهر سیرجان

-

شاهين بوشهر

1399/04/27 20:30

نساجی مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

1399/04/27 21:00

پرسپولیس تهران

-

فولاد خوزستان

1399/04/26 21:00

پارس جنوبي جم

-

شهر خودرو مشهد

1399/04/27 20:30

سايپـا تهران

-

پيکان تهران

1399/04/27 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

نساجی مازندران

1399/05/02 21:00

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

1399/05/01 21:00

شاهين بوشهر

-

سايپـا تهران

1399/05/02 21:00

سپاهان اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1399/05/02 20:45

فولاد خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1399/05/02 21:00

شهر خودرو مشهد

-

تراکتورسازی تبریز

1399/05/02 20:15

ماشین سازی تبریز

-

گل گهر سیرجان

1399/05/02 20:15

پيکان تهران

-

پارس جنوبي جم

1399/05/02 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

-

پيکان تهران

1399/05/08 20:00

ذوب آهن اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

1399/05/08 20:45

استقلال تهران

-

سپاهان اصفهان

1399/05/08 21:00

گل گهر سیرجان

-

فولاد خوزستان

1399/05/08 20:15

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

1399/05/07 20:45

پارس جنوبي جم

-

شاهين بوشهر

1399/05/08 20:30

سايپـا تهران

-

ماشین سازی تبریز

1399/05/08 20:45

صنعت نفت آبادان

-

شهر خودرو مشهد

1399/05/08 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

گل گهر سیرجان

شاهين بوشهر

-

تراکتورسازی تبریز

سپاهان اصفهان

-

نساجی مازندران

فولاد خوزستان

-

سايپـا تهران

شهر خودرو مشهد

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

ذوب آهن اصفهان

ماشین سازی تبریز

-

پارس جنوبي جم

پيکان تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازی تبریز

-

ماشین سازی تبریز

استقلال تهران

-

پيکان تهران

گل گهر سیرجان

-

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

-

شهر خودرو مشهد

نساجی مازندران

-

ذوب آهن اصفهان

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

سايپـا تهران

-

نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان

-

شاهين بوشهر

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

گل گهر سیرجان

نفت مسجد سلیمان

-

پارس جنوبي جم

شاهين بوشهر

-

استقلال تهران

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازی تبریز

شهر خودرو مشهد

-

نساجی مازندران

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

ماشین سازی تبریز

-

صنعت نفت آبادان

پيکان تهران

-

سپاهان اصفهان

+