برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9798 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

سپيدرود رشت

1397/05/04 20:45

گسترش فولاد

-

استقلال خوزستان

1397/05/05 20:00

نساجی مازندران

-

ذوب آهن اصفهان

1397/05/04 20:45

پدیده خراسان

-

پرسپولیس تهران

1397/05/04 20:45

نفت مسجد سلیمان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/05/05 20:45

استقلال تهران

-

پيکان تهران

1397/05/05 20:45

فولاد خوزستان

-

پارس جنوبي جم

1397/05/04 20:45

سپاهان اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1397/05/05 20:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

سپاهان اصفهان

1397/05/12 20:45

صنعت نفت آبادان

-

گسترش فولاد

1397/05/12 20:45

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال تهران

1397/05/11 20:45

استقلال خوزستان

-

پدیده خراسان

1397/05/11 20:45

پيکان تهران

-

سايپـا تهران

1397/05/11 20:45

پارس جنوبي جم

-

نفت مسجد سلیمان

1397/05/11 20:30

تراکتورسازي تبریز

-

نساجی مازندران

1397/05/12 20:00

پرسپولیس تهران

-

فولاد خوزستان

1397/05/12 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

-

سپيدرود رشت

1397/05/18 19:50

سايپـا تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1397/05/18 20:30

پدیده خراسان

-

صنعت نفت آبادان

1397/05/19 20:00

نفت مسجد سلیمان

-

فولاد خوزستان

1397/05/19 20:30

استقلال تهران

-

تراکتورسازي تبریز

1397/05/19 20:30

استقلال خوزستان

-

پرسپولیس تهران

1397/05/18 20:30

نساجی مازندران

-

پارس جنوبي جم

1397/05/18 20:30

سپاهان اصفهان

-

پيکان تهران

1397/05/19 20:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پدیده خراسان

1397/05/25 20:30

پيکان تهران

-

گسترش فولاد

1397/05/25 20:30

ذوب آهن اصفهان

-

سپاهان اصفهان

1397/05/26 20:15

تراکتورسازي تبریز

-

سايپـا تهران

1397/05/26 19:45

پرسپولیس تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1397/05/26 20:30

پارس جنوبي جم

-

استقلال تهران

1397/05/25 20:30

صنعت نفت آبادان

-

استقلال خوزستان

1397/05/26 20:30

فولاد خوزستان

-

نساجی مازندران

1397/05/25 20:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

سپيدرود رشت

1397/06/02 20:15

گسترش فولاد

-

ذوب آهن اصفهان

1397/06/01 19:30

پدیده خراسان

-

پيکان تهران

1397/06/02 19:45

سايپـا تهران

-

پارس جنوبي جم

1397/06/02 20:15

نساجی مازندران

-

نفت مسجد سلیمان

1397/06/01 20:15

سپاهان اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/06/02 20:00

استقلال تهران

-

فولاد خوزستان

1397/05/31 20:15

صنعت نفت آبادان

-

پرسپولیس تهران

1397/06/01 20:15

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

صنعت نفت آبادان

1397/06/08 20:15

تراکتورسازي تبریز

-

گسترش فولاد

1397/06/08 19:25

ذوب آهن اصفهان

-

پدیده خراسان

1397/06/08 20:00

فولاد خوزستان

-

سايپـا تهران

1397/06/08 20:15

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال تهران

1397/06/22 20:00

پرسپولیس تهران

-

نساجی مازندران

1397/06/23 20:00

پارس جنوبي جم

-

سپاهان اصفهان

1397/06/08 20:00

پيکان تهران

-

استقلال خوزستان

1397/06/08 20:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سپيدرود رشت

1397/07/01 18:45

گسترش فولاد

-

پارس جنوبي جم

1397/06/30 18:45

استقلال خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1397/06/31 18:45

پدیده خراسان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/07/01 19:00

سايپـا تهران

-

نفت مسجد سلیمان

1397/06/31 18:45

نساجی مازندران

-

استقلال خوزستان

1397/06/31 18:45

سپاهان اصفهان

-

فولاد خوزستان

1397/06/30 19:30

صنعت نفت آبادان

-

پيکان تهران

1397/06/30 19:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

سپيدرود رشت

1397/07/06 18:30

فولاد خوزستان

-

گسترش فولاد

1397/07/07 18:30

ذوب آهن اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1397/07/06 18:15

پارس جنوبي جم

-

پدیده خراسان

1397/07/06 18:30

نساجی مازندران

-

سايپـا تهران

1397/07/06 18:15

نفت مسجد سلیمان

-

سپاهان اصفهان

1397/07/06 18:30

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال خوزستان

1397/07/06 17:40

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

1397/07/05 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

ذوب آهن اصفهان

1397/07/27 17:00

گسترش فولاد

-

نفت مسجد سلیمان

1397/07/27 16:00

پدیده خراسان

-

فولاد خوزستان

1397/07/27 16:15

سايپـا تهران

-

استقلال تهران

1397/07/27 15:00

صنعت نفت آبادان

-

تراکتورسازي تبریز

1397/07/27 18:00

پرسپولیس تهران

-

پيکان تهران

1397/07/27 18:00

استقلال خوزستان

-

پارس جنوبي جم

1397/07/27 18:00

سپاهان اصفهان

-

نساجی مازندران

1397/04/27 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

-

سپيدرود رشت

1397/08/04 16:00

نساجی مازندران

-

گسترش فولاد

1397/08/03 16:30

ذوب آهن اصفهان

-

پيکان تهران

1397/08/03 16:15

نفت مسجد سلیمان

-

پدیده خراسان

1397/08/03 17:00

سايپـا تهران

-

پرسپولیس تهران

1397/08/03 16:45

استقلال تهران

-

سپاهان اصفهان

1397/08/04 16:45

پارس جنوبي جم

-

صنعت نفت آبادان

1397/08/04 16:45

فولاد خوزستان

-

استقلال خوزستان

1397/08/04 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1397/08/14 17:30

سپاهان اصفهان

-

سايپـا تهران

1397/08/13 15:30

استقلال خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

1397/08/13 15:30

پيکان تهران

-

تراکتورسازي تبریز

1397/08/13 16:40

گسترش فولاد

-

استقلال تهران

1397/04/14 15:15

سپيدرود رشت

-

پارس جنوبي جم

1397/08/14 15:30

پدیده خراسان

-

نساجی مازندران

1397/08/14 16:00

صنعت نفت آبادان

-

فولاد خوزستان

1397/08/14 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

سپيدرود رشت

1397/09/02 15:15

سايپـا تهران

-

گسترش فولاد

1397/09/02 15:00

تراکتورسازي تبریز

-

ذوب آهن اصفهان

1397/09/02 15:00

استقلال تهران

-

پدیده خراسان

1397/09/02 17:30

سپاهان اصفهان

-

پرسپولیس تهران

1397/09/02 15:00

نفت مسجد سلیمان

-

صنعت نفت آبادان

1397/09/01 15:15

نساجی مازندران

-

استقلال خوزستان

1397/09/01 15:00

پارس جنوبي جم

-

پيکان تهران

1397/09/01 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سايپـا تهران

1397/09/09 15:00

سپيدرود رشت

-

نفت مسجد سلیمان

1397/09/09 15:00

پرسپولیس تهران

-

تراکتورسازي تبریز

1397/09/09 15:00

استقلال خوزستان

-

استقلال تهران

1397/09/08 16:25

ذوب آهن اصفهان

-

پارس جنوبي جم

1397/09/08 15:15

گسترش فولاد

-

سپاهان اصفهان

1397/09/08 15:00

صنعت نفت آبادان

-

نساجی مازندران

1397/09/09 16:25

پيکان تهران

-

فولاد خوزستان

1397/09/08 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

سپيدرود رشت

1397/09/15 15:00

فولاد خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1397/09/15 15:30

سپاهان اصفهان

-

پدیده خراسان

1397/09/16 15:15

پارس جنوبي جم

-

تراکتورسازي تبریز

1397/09/15 15:00

گسترش فولاد

-

پرسپولیس تهران

1397/09/16 15:00

استقلال تهران

-

صنعت نفت آبادان

1397/09/16 17:30

سايپـا تهران

-

استقلال خوزستان

1397/09/15 15:30

نفت مسجد سلیمان

-

پيکان تهران

1397/09/16 15:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

گسترش فولاد

1397/09/21 15:45

صنعت نفت آبادان

-

سايپـا تهران

1397/09/21 16:45

ذوب آهن اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

1397/09/21 15:15

سپيدرود رشت

-

استقلال تهران

1397/09/21 15:15

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

1397/09/21 17:30

استقلال خوزستان

-

سپاهان اصفهان

1397/09/21 15:30

پيکان تهران

-

نساجی مازندران

1397/09/21 15:15

تراکتورسازي تبریز

-

فولاد خوزستان

1397/09/21 15:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

سايپـا تهران

استقلال خوزستان

-

گسترش فولاد

ذوب آهن اصفهان

-

نساجی مازندران

پرسپولیس تهران

-

پدیده خراسان

تراکتورسازي تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

پيکان تهران

-

استقلال تهران

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان

-

سپاهان اصفهان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

سپيدرود رشت

گسترش فولاد

-

صنعت نفت آبادان

استقلال تهران

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

استقلال خوزستان

سايپـا تهران

-

پيکان تهران

نفت مسجد سلیمان

-

پارس جنوبي جم

نساجی مازندران

-

تراکتورسازي تبریز

فولاد خوزستان

-

پرسپولیس تهران

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

گسترش فولاد

ذوب آهن اصفهان

-

سايپـا تهران

صنعت نفت آبادان

-

پدیده خراسان

فولاد خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

پارس جنوبي جم

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

سپاهان اصفهان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپيدرود رشت

گسترش فولاد

-

پيکان تهران

سپاهان اصفهان

-

ذوب آهن اصفهان

سايپـا تهران

-

تراکتورسازي تبریز

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران

-

فولاد خوزستان

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

استقلال خوزستان

ذوب آهن اصفهان

-

گسترش فولاد

پيکان تهران

-

پدیده خراسان

پارس جنوبي جم

-

سايپـا تهران

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

تراکتورسازي تبریز

-

سپاهان اصفهان

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

سپيدرود رشت

گسترش فولاد

-

تراکتورسازي تبریز

پدیده خراسان

-

ذوب آهن اصفهان

سايپـا تهران

-

فولاد خوزستان

استقلال تهران

-

نفت مسجد سلیمان

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

پيکان تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پرسپولیس تهران

پارس جنوبي جم

-

گسترش فولاد

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال خوزستان

تراکتورسازي تبریز

-

پدیده خراسان

نفت مسجد سلیمان

-

سايپـا تهران

استقلال تهران

-

نساجی مازندران

فولاد خوزستان

-

سپاهان اصفهان

پيکان تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پيکان تهران

گسترش فولاد

-

فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

سايپـا تهران

-

نساجی مازندران

سپاهان اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

استقلال خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

پرسپولیس تهران

-

استقلال تهران

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

سپيدرود رشت

نفت مسجد سلیمان

-

گسترش فولاد

فولاد خوزستان

-

پدیده خراسان

استقلال تهران

-

سايپـا تهران

تراکتورسازي تبریز

-

صنعت نفت آبادان

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

پارس جنوبي جم

-

استقلال خوزستان

نساجی مازندران

-

سپاهان اصفهان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

تراکتورسازي تبریز

گسترش فولاد

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

ذوب آهن اصفهان

پدیده خراسان

-

نفت مسجد سلیمان

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

سپاهان اصفهان

-

استقلال تهران

صنعت نفت آبادان

-

پارس جنوبي جم

استقلال خوزستان

-

فولاد خوزستان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

سايپـا تهران

-

سپاهان اصفهان

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال خوزستان

تراکتورسازي تبریز

-

پيکان تهران

استقلال تهران

-

گسترش فولاد

پارس جنوبي جم

-

سپيدرود رشت

نساجی مازندران

-

پدیده خراسان

فولاد خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

فولاد خوزستان

گسترش فولاد

-

سايپـا تهران

ذوب آهن اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

پدیده خراسان

-

استقلال تهران

پرسپولیس تهران

-

سپاهان اصفهان

صنعت نفت آبادان

-

نفت مسجد سلیمان

استقلال خوزستان

-

نساجی مازندران

پيکان تهران

-

پارس جنوبي جم

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

پدیده خراسان

نفت مسجد سلیمان

-

سپيدرود رشت

تراکتورسازي تبریز

-

پرسپولیس تهران

استقلال تهران

-

استقلال خوزستان

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان

-

گسترش فولاد

نساجی مازندران

-

صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان

-

پيکان تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان

-

فولاد خوزستان

پدیده خراسان

-

سپاهان اصفهان

تراکتورسازي تبریز

-

پارس جنوبي جم

پرسپولیس تهران

-

گسترش فولاد

صنعت نفت آبادان

-

استقلال تهران

استقلال خوزستان

-

سايپـا تهران

پيکان تهران

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

-

پدیده خراسان

سايپـا تهران

-

صنعت نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان

-

ذوب آهن اصفهان

استقلال تهران

-

سپيدرود رشت

پارس جنوبي جم

-

پرسپولیس تهران

سپاهان اصفهان

-

استقلال خوزستان

نساجی مازندران

-

پيکان تهران

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز