12/12/1399

جزییات مسابقه

آلومينيوم پارس ساوه - مينو خرمدره زنجان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی مينو خرمدره زنجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی مينو خرمدره زنجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آلومينيوم پارس ساوه

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آلومينيوم پارس ساوه

نام بازیکن

پیراهن