07/12/1399

جزییات مسابقه

شريعت نوين مشهد - شهروند نور

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی شهروند نور

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی شهروند نور

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی شريعت نوين مشهد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره شريعت نوين مشهد

نام بازیکن

پیراهن