برنامه بازی ها - Primier League 2023-4


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

0 - 0

1402/05/19 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Nasaji Mazandran

1402/05/25 20:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 3

Shams Azar Qazvin

1402/05/31 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

1 - 0

1402/06/06 20:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 0

آلومينيوم اراک

1402/06/30 18:15

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 2

1402/07/05 18:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Esteghlal Tehran

1402/07/15 17:45

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 1

1402/08/06 18:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

Foolad Khouzestan

1402/08/12 16:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

2 - 0

1402/08/19 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 2

Naft Abadan

1402/09/03 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

4 - 1

1402/09/18 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 4

Malavan Anzali

1402/09/27 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 1

1402/10/03 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Perspolis Tehran

1402/10/11 16:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

Havadar Tehran

1402/11/26 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 3

1402/12/02 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

0 - 0

1402/12/09 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1402/12/18 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 3

1402/12/23 19:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 2

Zobahan Isfahan

1402/12/28 18:45

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

2 - 2

1403/01/18 18:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 2

Peykan Tehran

1403/01/24 18:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 1

1403/01/31 18:10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Gol Gohar

1403/02/12 17:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 0

1403/02/17 17:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

Sepahan Isfahan

1403/02/22 17:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 1

1403/03/04 19:45

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 3

Esteghlal Khouzestan

1403/03/08 20:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

1403/03/12 19:00