برنامه بازی ها - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 1

1401/05/21 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

Gol Gohar

1401/05/27 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

1401/06/03 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/09 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

1401/06/14 21:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

Havadar Tehran

1401/06/19 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 1

1401/07/10 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Teraktorsazi Tabriz

1401/07/15 18:00