برنامه بازی ها آلومينيوم اراک - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

Havadar Tehran

1401/05/21 20:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 1

آلومينيوم اراک

1401/05/28 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 1

Perspolis Tehran

1401/06/04 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/09 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 2

Teraktorsazi Tabriz

1401/06/14 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

0 - 0

آلومينيوم اراک

1401/06/19 17:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Malavan Anzali

1401/07/09 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

آلومينيوم اراک

1401/07/14 17:00