برنامه بازی ها - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

3 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/07/24 15:15

Malavan Anzali

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/07/24 15:15

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/07/24 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/07/24 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 4

شهرداري همدان

1400/07/25 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 2

Raika Babol

1400/07/25 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/07/25 17:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

Vista Tourbin

1400/07/25 15:30

Shams Azar Qazvin

0 - 3

Mes Kerman

1400/07/25 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 0

مس شهر بابک

1400/08/01 15:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/08/01 17:00

شهرداري آستارا

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/08/01 15:00

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Saipa Tehran

1400/08/01 15:00

Vista Tourbin

0 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/01 15:00

شهرداري همدان

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/01 15:00

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/01 15:00

Raika Babol

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/08/01 14:45

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Shams Azar Qazvin

1400/08/01 17:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/09 14:45

Malavan Anzali

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/08/09 14:45

Saipa Tehran

2 - 1

Mes Kerman

1400/08/09 14:45

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

شهرداري آستارا

1400/08/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

مس شهر بابک

1400/08/09 15:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/08/09 15:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Raika Babol

1400/08/09 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/08/09 15:30

Shams Azar Qazvin

0 - 1

Vista Tourbin

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/15 14:30

Vista Tourbin

0 - 0

Saipa Tehran

1400/08/15 14:30

Qashqaei Shiraz

3 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/15 14:30

Raika Babol

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/15 14:30

شهرداري همدان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/15 14:30

Mes Kerman

1 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/08/15 14:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 3

Arman Gohar Sirjan

1400/08/15 15:00

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/08/15 15:00

شهرداري آستارا

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/08/21 14:30

Saipa Tehran

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/21 14:30

شهرداري همدان

3 - 0

Raika Babol

1400/08/21 14:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/08/21 14:30

Arman Gohar Sirjan

2 - 0

Vista Tourbin

1400/08/21 14:30

استقلال ملاثاني

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/08/21 14:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Mes Kerman

1400/08/21 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

شهرداري آستارا

1400/08/21 14:30

Shams Azar Qazvin

0 - 1

مس شهر بابک

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/08/26 14:15

Qashqaei Shiraz

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/26 14:15

خيبر خرم آباد

2 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/08/26 14:15

مس شهر بابک

1 - 0

Saipa Tehran

1400/08/26 14:15

Mes Kerman

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/08/26 14:15

شهرداري آستارا

0 - 1

Malavan Anzali

1400/08/26 14:15

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/26 14:45

Vista Tourbin

4 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/08/26 14:15

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Shams Azar Qazvin

1400/08/26 14:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 2

Pars Jonoubi Jam

1400/09/01 14:45

Malavan Anzali

1 - 0

مس شهر بابک

1400/09/01 14:15

Saipa Tehran

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/09/01 14:15

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/09/01 14:15

Raika Babol

1 - 1

Vista Tourbin

1400/09/01 14:15

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1400/09/01 14:15

شهرداري همدان

0 - 1

Mes Kerman

1400/09/01 14:15

استقلال ملاثاني

0 - 0

شهرداري آستارا

1400/09/01 14:45

Shams Azar Qazvin

3 - 3

خيبر خرم آباد

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/09/11 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

شهرداري همدان

1400/09/11 14:30

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Raika Babol

1400/09/11 14:00

شهرداري آستارا

0 - 0

Saipa Tehran

1400/09/11 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/09/11 14:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Malavan Anzali

1400/09/11 14:30

Vista Tourbin

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/11 14:00

مس شهر بابک

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/09/11 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

Shams Azar Qazvin

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/09/17 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

مس شهر بابک

1400/09/17 14:30

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/09/17 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/09/17 14:30

Qashqaei Shiraz

2 - 0

Vista Tourbin

1400/09/17 14:00

Raika Babol

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1400/09/17 14:00

Malavan Anzali

1 - 1

Mes Kerman

1400/09/17 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

شهرداري آستارا

1400/09/17 14:00

Mashinsazi Tabriz

2 - 2

Shams Azar Qazvin

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/09/23 14:00

Vista Tourbin

0 - 0

شهرداري همدان

1400/09/23 13:15

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

Raika Babol

1400/09/23 14:30

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/09/23 14:30

مس شهر بابک

1 - 0

استقلال ملاثاني

1400/09/23 14:00

خيبر خرم آباد

1 - 1

Malavan Anzali

1400/09/23 14:00

Mes Kerman

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/23 14:00

خوشه طلايي ساوه

6 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/09/23 17:00

Shams Azar Qazvin

2 - 0

Saipa Tehran

1400/09/23 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/10/04 14:00

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

مس شهر بابک

1400/10/04 14:00

شهرداري همدان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/10/04 14:00

Malavan Anzali

2 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/10/04 14:00

استقلال ملاثاني

2 - 1

Saipa Tehran

1400/10/04 14:00

Vista Tourbin

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/10/04 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Mes Kerman

1400/10/04 14:00

Raika Babol

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/10/04 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

Shams Azar Qazvin

1400/10/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/10/11 14:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

شهرداري همدان

1400/10/11 14:00

Mes Kerman

2 - 0

Raika Babol

1400/10/11 14:00

مس شهر بابک

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/10/11 14:00

شهرداري آستارا

0 - 1

Vista Tourbin

1400/10/11 13:30

Shams Azar Qazvin

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/10/11 14:00

Saipa Tehran

0 - 0

Malavan Anzali

1400/10/11 14:00

خوشه طلايي ساوه

5 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/10/11 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 2

Mashinsazi Tabriz

1400/10/11 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 2

Pars Jonoubi Jam

1400/10/17 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

مس شهر بابک

1400/10/17 14:00

Raika Babol

1 - 2

خيبر خرم آباد

1400/10/17 14:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/10/17 14:00

Malavan Anzali

1 - 0

Shams Azar Qazvin

1400/10/17 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 2

Saipa Tehran

1400/10/17 14:00

Mashinsazi Tabriz

2 - 2

استقلال ملاثاني

1400/10/17 14:00

Vista Tourbin

0 - 1

Mes Kerman

1400/10/17 14:00

Esteghlal Khouzestan

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/10/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/10/22 13:30

Shams Azar Qazvin

1 - 3

Arman Gohar Sirjan

1400/10/22 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

شهرداري همدان

1400/10/22 14:00

مس شهر بابک

1 - 0

Raika Babol

1400/10/22 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Vista Tourbin

1400/10/22 14:00

Mes Kerman

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/10/22 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 3

Malavan Anzali

1400/10/22 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/10/22 14:00

Saipa Tehran

4 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/10/22 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/11/03 14:00

Vista Tourbin

1 - 1

مس شهر بابک

1400/11/03 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/11/03 14:00

Raika Babol

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/11/03 14:00

شهرداري همدان

2 - 2

Shams Azar Qazvin

1400/11/03 14:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Saipa Tehran

1400/11/03 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

استقلال ملاثاني

1400/11/03 14:00

Mes Kerman

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/11/03 14:00

Malavan Anzali

3 - 2

Mashinsazi Tabriz

1400/11/03 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

2 - 2

Arman Gohar Sirjan

1400/11/08 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

شهرداري همدان

1400/11/08 14:00

Saipa Tehran

3 - 2

Raika Babol

1400/11/08 14:00

Shams Azar Qazvin

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/11/08 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 1

Vista Tourbin

1400/11/08 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1400/11/08 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Mes Kerman

1400/11/08 14:00

مس شهر بابک

1 - 1

شهرداري آستارا

1400/11/08 14:00

Malavan Anzali

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/11/08 14:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/11/13 14:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

مس شهر بابک

1400/11/13 14:00

Mes Kerman

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/11/13 14:00

Qashqaei Shiraz

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/11/13 14:00

Raika Babol

1 - 1

Shams Azar Qazvin

1400/11/13 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

Saipa Tehran

1400/11/13 14:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

استقلال ملاثاني

1400/11/13 14:00

Vista Tourbin

0 - 1

Malavan Anzali

1400/11/13 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/11/13 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

مس شهر بابک

1400/12/02 14:30

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

Malavan Anzali

1400/12/02 14:00

شهرداري همدان

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/12/02 14:00

Raika Babol

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/12/02 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/02 14:00

Vista Tourbin

3 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/12/02 14:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Saipa Tehran

1400/12/02 14:30

Mes Kerman

2 - 0

Shams Azar Qazvin

1400/12/02 14:00

شهرداري آستارا

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/02 14:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

Mes Kerman

1400/12/07 14:30

خيبر خرم آباد

1 - 2

Pars Jonoubi Jam

1400/12/07 14:30

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شهرداري آستارا

1400/12/07 14:30

Shams Azar Qazvin

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/12/07 14:30

Saipa Tehran

3 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/12/07 14:30

Malavan Anzali

1 - 0

شهرداري همدان

1400/12/07 14:30

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

Raika Babol

1400/12/07 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Arman Gohar Sirjan

1400/12/07 15:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

Vista Tourbin

1400/12/07 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/14 14:30

شهرداري آستارا

3 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/12/14 14:30

شهرداري همدان

0 - 2

Arman Gohar Sirjan

1400/12/14 14:45

مس شهر بابک

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/12/14 14:45

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Malavan Anzali

1400/12/14 14:45

Vista Tourbin

2 - 1

Shams Azar Qazvin

1400/12/14 14:45

Mes Kerman

2 - 0

Saipa Tehran

1400/12/14 14:45

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/14 15:15

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/12/14 15:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/12/20 14:00

خيبر خرم آباد

1 - 1

مس شهر بابک

1400/12/20 15:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/12/20 15:00

Shams Azar Qazvin

3 - 1

شهرداري آستارا

1400/12/20 15:00

Saipa Tehran

2 - 1

Vista Tourbin

1400/12/20 15:00

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Mes Kerman

1400/12/20 15:00

Malavan Anzali

1 - 1

Raika Babol

1400/12/20 15:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

شهرداري همدان

1400/12/20 15:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/12/20 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/25 14:45

مس شهر بابک

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1400/12/25 15:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

Saipa Tehran

1400/12/25 15:00

Raika Babol

1 - 2

شهرداري همدان

1400/12/25 15:00

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Mashinsazi Tabriz

1400/12/25 15:00

Vista Tourbin

3 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/12/25 15:00

Mes Kerman

4 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/12/25 15:00

Esteghlal Khouzestan

2 - 2

استقلال ملاثاني

1400/12/25 15:30

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Malavan Anzali

1400/12/25 15:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

Raika Babol

1401/01/10 16:15

شهرداري همدان

0 - 0

Qashqaei Shiraz

1401/01/10 16:15

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/01/10 16:15

Shams Azar Qazvin

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/01/10 16:15

Saipa Tehran

0 - 2

مس شهر بابک

1401/01/10 16:15

Mashinsazi Tabriz

0 - 0

Vista Tourbin

1401/01/10 16:15

Malavan Anzali

2 - 0

شهرداري آستارا

1401/01/10 16:15

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 7

Esteghlal Khouzestan

1401/01/10 16:45

استقلال ملاثاني

0 - 0

Mes Kerman

1401/01/10 16:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

3 - 0

شهرداري همدان

1401/01/15 19:45

خيبر خرم آباد

1 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/01/15 20:15

مس شهر بابک

2 - 3

Malavan Anzali

1401/01/16 19:45

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Saipa Tehran

1401/01/16 20:00

Qashqaei Shiraz

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/01/16 19:45

Vista Tourbin

1 - 1

Raika Babol

1401/01/16 20:00

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

Mashinsazi Tabriz

1401/01/16 20:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1401/01/16 20:00

شهرداري آستارا

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/01/16 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1401/01/23 20:15

Shams Azar Qazvin

2 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/01/23 20:30

Saipa Tehran

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/01/23 20:15

شهرداري همدان

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1401/01/23 20:30

Malavan Anzali

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/01/23 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Vista Tourbin

1401/01/23 20:30

Mashinsazi Tabriz

1 - 1

مس شهر بابک

1401/01/23 20:30

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

Mes Kerman

1401/01/25 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 0

خيبر خرم آباد

1401/01/25 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 2

شهرداري همدان

1401/01/29 20:30

Shams Azar Qazvin

1 - 0

Mashinsazi Tabriz

1401/01/29 20:30

Vista Tourbin

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1401/01/29 20:15

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Raika Babol

1401/01/29 20:30

Pars Jonoubi Jam

0 - 0

Saipa Tehran

1401/01/29 20:30

مس شهر بابک

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1401/01/29 20:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

استقلال ملاثاني

1401/01/30 20:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

Arman Gohar Sirjan

1401/01/30 20:30

Mes Kerman

0 - 0

Malavan Anzali

1401/02/05 20:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

3 - 1

شهرداري آستارا

1401/02/08 20:00

شهرداري همدان

2 - 0

Vista Tourbin

1401/02/08 20:30

Raika Babol

5 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/02/08 20:30

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/02/08 20:30

Saipa Tehran

1 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/02/08 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 1

مس شهر بابک

1401/02/08 20:30

Malavan Anzali

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/02/10 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Mes Kerman

1401/02/10 20:30

Mashinsazi Tabriz

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/02/08 20:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Mashinsazi Tabriz

1401/02/15 19:30

مس شهر بابک

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/02/15 19:00

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري همدان

1401/02/15 19:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

Malavan Anzali

1401/02/15 19:00

Shams Azar Qazvin

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/02/15 19:00

Saipa Tehran

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/02/15 19:00

Esteghlal Khouzestan

4 - 2

Vista Tourbin

1401/02/14 19:00

Mes Kerman

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1401/02/15 19:00

شهرداري آستارا

0 - 1

Raika Babol

1401/02/15 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/02/20 19:30

شهرداري همدان

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/02/20 19:30

Raika Babol

0 - 0

Mes Kerman

1401/02/20 19:30

Qashqaei Shiraz

1 - 0

مس شهر بابک

1401/02/20 19:30

Vista Tourbin

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/02/20 19:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

Shams Azar Qazvin

1401/02/20 19:30

Malavan Anzali

2 - 0

Saipa Tehran

1401/02/20 19:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/02/20 19:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/02/20 19:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

Qashqaei Shiraz

1401/02/26 19:30

مس شهر بابک

1 - 0

شهرداري همدان

1401/02/26 19:30

خيبر خرم آباد

2 - 0

Raika Babol

1401/02/26 19:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/02/26 19:30

Shams Azar Qazvin

0 - 0

Malavan Anzali

1401/02/26 19:30

Saipa Tehran

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/02/26 19:30

استقلال ملاثاني

6 - 1

Mashinsazi Tabriz

1401/02/26 19:30

Mes Kerman

1 - 0

Vista Tourbin

1401/02/26 19:30

شهرداري آستارا

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/02/26 19:30

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 1

شهرداري آستارا

1401/03/01 19:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Shams Azar Qazvin

1401/03/01 19:00

شهرداري همدان

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/03/01 19:00

Raika Babol

1 - 0

مس شهر بابک

1401/03/01 19:00

Vista Tourbin

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/03/01 19:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 2

Mes Kerman

1401/03/01 19:00

Malavan Anzali

1 - 2

استقلال ملاثاني

1401/03/01 19:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

خيبر خرم آباد

1401/03/01 19:30

Mashinsazi Tabriz

3 - 3

Saipa Tehran

1401/03/01 19:00

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

Vista Tourbin

1401/03/06 19:00

خيبر خرم آباد

0 - 0

Qashqaei Shiraz

1401/03/06 19:00

خوشه طلايي ساوه

3 - 2

Raika Babol

1401/03/06 19:00

Shams Azar Qazvin

1 - 2

شهرداري همدان

1401/03/06 19:00

Saipa Tehran

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1401/03/06 19:00

شهرداري آستارا

0 - 0

Mes Kerman

1401/03/06 19:00

Mashinsazi Tabriz

0 - 2

Malavan Anzali

1401/03/06 19:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/03/06 19:30

استقلال ملاثاني

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/03/06 19:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

5 - 1

Mashinsazi Tabriz

1401/03/12 18:00

شهرداري همدان

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/03/12 18:30

Raika Babol

1 - 0

Saipa Tehran

1401/03/12 19:00

Qashqaei Shiraz

0 - 3

Shams Azar Qazvin

1401/03/12 19:00

Vista Tourbin

0 - 2

خيبر خرم آباد

1401/03/12 19:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/03/12 19:00

Mes Kerman

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/03/12 19:00

شهرداري آستارا

1 - 1

مس شهر بابک

1401/03/12 18:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Malavan Anzali

1401/03/12 19:00

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

3 - 0

شهرداري آستارا

1401/03/17 19:00

مس شهر بابک

3 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/03/17 18:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

Mes Kerman

1401/03/17 18:30

خوشه طلايي ساوه

3 - 2

Qashqaei Shiraz

1401/03/17 18:30

Shams Azar Qazvin

2 - 0

Raika Babol

1401/03/17 18:30

Saipa Tehran

2 - 1

شهرداري همدان

1401/03/17 18:30

استقلال ملاثاني

3 - 0

Arman Gohar Sirjan

1401/03/17 19:00

Malavan Anzali

1 - 0

Vista Tourbin

1401/03/17 18:30

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

شاهين شهرداري بوشهر

1401/03/17 18:00