07/01/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

2 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 8000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

جمشيد دانش مهر

رخداد های بازی

10

33

45

73

83

84

87

95

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 54 14
1 58 22
3
27
11
8
88
6
34
29

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
13
22

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 64 23
21
11
7 85 20
77
14
10
37 90 15
2
5
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
15
23