11/11/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gostaresh Foulad

14:30

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 900

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

بهروز برون

داور چهارم

محمد کمانی

رخداد های بازی

75

79

87

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
1
88
5
77
6
15
9 81 26
23 82 24
10 65 20
16

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

24
26
20

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
13
70
16
28
8
99 80 77
10 56 36
4 71 20
29

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
77
36