03/10/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Fajr Sepasi

15:00

3 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

2

13

18

24

39

59

74

87

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

25
23
13 74 10
12 25 32
18
8 64 11
33
6
29
38
44

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

11
10
32

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
40
6
28
15
23 73 9
12 82 18
7
20
88 59 45

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
18
45