15/08/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:15

0 : 0

هفته 15

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

بهرام کياني

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

48

51

60

67

75

76

81

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
4
24 79 11
2
8
40
20
12
16
23
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
11
14

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
6
40
2 89 17
11
9
23
12
99 64 33
18 68 7

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
17
33