13/12/1399

جزییات مسابقه

عقاب شيراز - آبي پوشان شمس کيش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن