02/12/1399

جزییات مسابقه

عقاب شيراز - پرسپوليس شيراز

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن