25/11/1399

جزییات مسابقه

پرسپوليس شيراز - اميدآوران مشيز کرمان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپوليس شيراز

نام بازیکن

پیراهن