26/02/1398

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

21:30

2 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

36

54

56

56

66

68

80

85

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن