26/02/1398

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Perspolis Tehran

21:30

0 : 1

هفته 30

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

13

28

41

69

71

87

93

95

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن