26/02/1398

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Padide Khorasan

21:30

1 : 2

هفته 30

تعداد تماشاچی : 800

رخداد های بازی

18

36

54

65

71

73

92

94

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن