21/02/1398

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Tehran

21:30

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 7600

رخداد های بازی

30

51

75

78

85

91

92

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن