12/02/1398

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Peykan Tehran

19:15

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 2700

رخداد های بازی

45

52

64

67

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن