15/02/1398

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Padide Khorasan

18:15

0 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 700

رخداد های بازی

65

80

86

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن