07/02/1398

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Tehran

20:15

1 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 23000

رخداد های بازی

8

42

47

63

63

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن