30/01/1398

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Padide Khorasan

16:00

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

46

83

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن