28/01/1398

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Perspolis Tehran

18:00

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

39

76

77

78

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن