22/01/1398

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Nasaji Mazandran

18:00

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 420

رخداد های بازی

59

65

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن