16/01/1398

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Padide Khorasan

16:00

1 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

27

30

32

48

69

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن