10/01/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

19:00

0 : 3

هفته 23

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

16

43

53

54

58

61

66

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن