11/01/1398

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Zobahan Isfahan

17:00

1 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

6

15

19

20

29

31

55

57

76

85

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن