08/01/1398

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Peykan Tehran

17:45

2 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

17

27

45

57

59

62

72

78

79

87

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن