24/12/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 23000

رخداد های بازی

28

42

64

69

69

74

81

88

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن