16/12/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Zobahan Isfahan

17:00

0 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

13

45

57

65

69

81

90

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن