16/12/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Teraktorsazi Tabriz

15:00

0 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

24

50

86

91

92

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن