10/12/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Padide Khorasan

16:00

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 620

رخداد های بازی

28

45

56

80

80

90

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن