03/12/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Peykan Tehran

15:30

0 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 800

رخداد های بازی

22

44

85

90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن