03/12/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepidrood Rasht

15:30

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 17000

رخداد های بازی

36

40

80

85

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن