26/11/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepahan Isfahan

16:00

0 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 3700

رخداد های بازی

10

43

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن