26/11/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Mashinsazi Tabriz

16:00

1 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

26

26

30

45

64

77

92

94

94

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن