23/11/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Pars Jonoubi Jam

17:15

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

62

83

94

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن