21/11/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Naft Abadan

15:00

1 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 150

رخداد های بازی

5

38

47

55

72

75

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن