15/11/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Mashinsazi Tabriz

16:00

0 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 80

رخداد های بازی

7

54

55

86

91

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن