23/09/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 70000

رخداد های بازی

24

51

64

74

76

81

90

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن